Šaudyklos taisyklės

šaudyklos taisyklės

 1. Tiro, esančio adresu Rungos g. 18A, Elektrėnai (toliau – tiras) naudojimo taisyklės nustato tiro eksploatavimo reikalavimus, šaudymo vadovo, šaulių teises ir pareigas bei ginklų naudojimo tire tvarką. Taisyklės taikomos visiems tiro naudotojams.
 2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1.Tiras – statinys, specialiai įrengtas saugiai šaudyti;
2.2.Ugnies linija – tiro vieta, iš kurios šaudoma;
2.3.Ugnies zona – tiro dalis nuo ugnies linijos šaudymo kryptimi, kurios dydis lygus maksimaliam šovinio šratų užtaiso skridimo nuotoliui, arba iki įrengtų šratų gaudytuvų;
2.4.Pasirengimo šaudyti zona – atskirta tiro dalis iki ugnies linijos, skirta šauliams, instruktoriams, treneriams, teisėjams bei kitiems asmenims, kuriems leista joje būti;
2.5.Saugos zona – tiro, šaudyklos dalis tarp ugnies zonos ir tiro, šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu.
2.6.Šaudymo vadovas – tiro, šaudyklos administracijos įsakymu paskirtas už saugų šaudymą atsakingas asmuo;
2.7.Instruktorius – asmuo, padedantis šaudymo vadovui vesti šaudymo pratybas (varžybas);
2.8.Šaulys – atvykęs į tirą asmuo, kuris vadovaujantis šių taisyklių nuostatomis naudojasi tiro infrastruktūra pagal tiesioginę jos paskirtį.
2.9. Judėjimas – žengimas su ginklu daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi arba šaudymo padėties pakeitimas (pavyzdžiui, iš stovimos į klūpimą, iš sėdimos į stovimą ir t. t.) šaudymo zonoje ( nuo 25m ribos iki 13.5m ribos).

 1. Tire draudžiama:

3.1. šaudyti šaudmenimis, kuriais šaudyti tire yra nepritaikyta;
3.2. šaudyti šaudmenimis su trasuojančiais, pramušamaisiais, sprogstamaisiais, padegamaisiais sviediniais;
3.3. šaudyti neblaiviems ar nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims;
3.4. trikdyti šaulių dėmesį;
3.5. Šaudyti arčiau nei 13.5m nuo taikinių.

    4.Tire leidžiama šaudyti B, C kategorijos ginklais.

TIRO EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

       5. Šaudyti tire galima tik prižiūrint šaudymo vadovui.

       6. Tire be tiro, tiro šaudymo vadovų leidimo (komandos) šaudyti griežtai draudžiama. Šaudymo vadovas privalo užtikrinti, kad šaudymo varžybų metu tire būtų medicinos personalas, sugebantis suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju, o šaudymo pratybų metu –šaudymo vadovas ar instruktorius, sugebantis suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju.

7. Asmenys, norintys šaudyti tire, privalo išklausyti šaudymo vadovo instruktažą apie tiro bei ginklo naudojimo saugos reikalavimus ir pasirašyti instruktažo žurnale.

8. Vienu metu ugnies linijoje gali būti tiek šaulių, kiek yra įrengtų šaudymo vietų.

9. Šaudymo vadovas privalo sudaryti galimybę šaudantiems asmenims naudotis nuo triukšmo apsaugančiomis ausinėmis ir apsauginiais akiniais ar apsauginiais akių skydeliais.

10. Tire, matomoje vietoje turi būti iškabinti leidimo eksploatuoti tirą kopija bei saugos naudojantis ginklu reikalavimai.

11. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Įstatymo ir kitų teisės aktų nus-tatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus, iš kurių šaudoma, ir turi pakankamą kvalifikaciją (reikalinga ne mažesnė kaip trejų metų ginklo naudojimo patirtis). Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

GINKLŲ NAUDOJIMO TIRE TVARKA

 1. Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo vadovui, instruktoriams ir šauliams.
 2. Visas komandas, užtikrinančia saugų šaudymą tire duoda tik šaudymo vadovas.
 3. Visų rūšių šaunamieji ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti, įdėti į dėklą, rankinę ar kitus jiems pritaikytus daiktus. Šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia juos perlenkti ir jei iš taip perlenkto ginklo iššauti neįmanoma, gali būti įnešami (išnešami) neįdėti į dėklą, rankinę ar kitą jam pritaikytą daiktą, tačiau jie turi būti perlenkti. Išsiimti ginklus iš dėklo, rankinės ar kito jam pritaikyto daikto, užtaisyti ir pasiruošti šaudyti galima tik ugnies linijoje.
 4. Tarpuose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę ir tik tada, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.
 5. Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo vadovui ar instruktoriui.
 6. Vienu metu ugnies linijoje galima šaudyti tik iš tos pačios rūšies ginklų.
 7. Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidaro pavojinga situacija, ugnies zonoje atsiranda žmogus, gyvūnas šaudymo vadovas ar instruktorius privalo nedelsdamas duoti komandą nutraukti šaudymą.
 8. Po to, kai buvo duota komanda nutraukti šaudymą arba iššovęs paskutinį šūvį asmuo turi nedelsdamas išimti dėtuvę ir šovinius iš vamzdžio ir, nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo vadovui ginklą, kad šaudymo vadovas ar instruktorius galėtų įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas.
 9. Tire draudžiama:

20.1. išduoti netvarkingus ginklus, šaudyti iš netvarkingų ginklų;
20.2. taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;
20.3. šaudyti arba užtaisyti ginklą be šaudymo vadovo komandos;
20.4. ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
20.5. liesti ginklą, kada ugnies zonoje yra žmonės ar gyvūnai;
20.6. laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu nėra tiesioginio ginklo panaudojimo poreikio;
20.7. be priežiūros palikti užtaisytą ginklą;
20.8. liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;
20.9. šaudyti į kitiems asmenims skirtus taikinius;
20.10 išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
20.11. šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;
20.12. naudoti ginklą ne pagal paskirtį;

 1. nutraukus šaudymą (dėl bet kurių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo vadovo komandą.

ŠAUDYMO VADOVO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Šaudymo vadovas tire kontroliuoja ir atsako už tai, kad būtų tiksliai laikomasi ginklų naudojimo tire tvarkos. Jo nurodymus privalo vykdyti visi tire esantys asmenys.
 2. Šaudymo vadovas privalo:

23.1. prieš pradedant šaudymą:

23.1.1. patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;
23.1.2. paskirti už tvarką ugnies linijoje atsakingus asmenis (instruktorius) ir instruktuoti juos (jei tai reikalinga), kokias taikyti papildomas priemones šaudymo saugumui užtikrinti;
23.1.3.patikrinti norinčių šaudyti asmenų žinias apie saugų ginklo naudojimą ir elgesį tire;
23.1.4. suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą;

23.2. šaudymo metu:

23.2.1. vadovauti šaudymo pratyboms ir organizuoti šaudymo rezultatų apskaitos tvarkymą (jei tai reikalinga);
23.2.2. duoti užtikrinančias saugų šaudymą komandas „pasiruošt šaudymui“, „užtaisyti“, „ugnis“, „pasitikrint ginklus“;
23.2.3. pasirengimo šaudyti zonoje ar ugnies linijoje išduoti asmenims šaudmenis ir tvarkyti šaudmenų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;
23.2.4. stebėti, kad ugnies linijoje be šaulių nebūtų pašalinių asmenų;
23.2.5. tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos asmenų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;
23.2.6. pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms, nedelsiant duoti komandą nutraukti šaudymą;
23.2.7. baigus šaudyti ir (arba) esant būtinumui, patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šovinių;
23.2.8. Šaudymo vadovas turi teisę įgalioti dalį savo funkcijų atlikti tire esantiems Instruktoriams.
23.2.9. Instruktorius privalo vykdyti visus teisėtus šaudymo vadovo reikalavimus, informuoti šaudymo vadovą apie visus atliktus ar ketinamus atlikti veiksmus vykdant šaudymo vadovo funkcijas.


ŠAULIO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Šaulys privalo:

26.1. išklausyti saugaus elgesio su ginklu instruktažą, laikytis saugaus elgesio su ginklu taisyklių ir šių taisyklių reikalavimų;
26.2. vykdyti visus šaudymo vadovo ir instruktoriaus reikalavimus, susijusius su šaudymo pratybomis.

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Asmenys, pažeidę saugaus elgesio su ginklu ar šias taisykles gali būti pašalinti iš tiro nebaigę šaudymo.

28. Už šio aprašo pažeidimus Europos fizinis asmuo ar Europos juridinio asmens administracijos vadovas, šaudymo vadovas, instruktoriai, fiziniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar tirai, šaudyklos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos reikalavimus.

AUKSINĖS ELGESIO SU GINKLU TAISYKLĖS

 • Su ginklu VISADA elkis kaip su užtaisytu !
 • Ginklą VISADA laikyk nukreiptą saugia kryptimi !
 • Patrauk pirštą nuo gaiduko, kol neesi pasirengęs šauti !
Scroll to top